MOST
Program Mobilności Studentów i Doktorantów

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.


Program MOST dla studentów - podstawowe zasady

Uczestnikami programu mogą zostać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia;

Studenci w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, inżynierskich i magisterskich mogą być uczestnikami Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że uczestniczyć w Programie można tylko w ramach pobytu na jednej Uczelni Przyjmującej i tylko w okresie całego roku akademickiego. Można także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Co istotne, studenci uczestniczący w Programie zachowują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z regulaminu Uczelni Macierzystej. To przede wszystkim możliwość pobierania stypendiów naukowych, socjalnych oraz innych form pomocy materialnej. Ponadto, Uczelnie Przyjmujące – w miarę dostępności miejsc – oferują Uczestnikom Programu zakwaterowanie w domach studenckich.

Aby przystąpić do Programu, studenci powinni zapoznać się z ofertą miejsc na poszczególnych kierunkach, ogłoszoną do 15 kwietnia i aktualizowaną 30 października, po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym. W oparciu o tę ofertę studenci mogą dokonać elektronicznej rejestracji w Systemie IRK MOST. Rejestracja na semestr zimowy oraz cały rok akademicki odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, a rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

Student wyrażający chęć wzięcia udziału w Programie musi ponadto uzyskać zgodę Dziekana Wydziału Macierzystego (Dyrektora Instytutu) na taki udział, na dostępnym bezpośrednio po zarejestrowaniu się wniosku.

Sekretariat Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia kojarzy zarejestrowanych kandydatów z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc Uczelnię Przyjmującą studenta, Uczelnię Macierzystą studenta oraz samego studenta.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji UKK student jest zobowiązany uzgodnić z Dziekanem Wydziału Macierzystego (Dyrektorem Instytutu) program, jaki zamierza zrealizować w Uczelni Przyjmującej. Zadaniem Uczelni Przyjmującej – po wyrażeniu zgody na przyjęcie studenta – jest stworzenie warunków, aby student mógł uzgodniony program zrealizować.

Po zakończeniu okresu wymiany, student otrzymuje certyfikat poświadczający udział w Programie MOST, a wszystkie zrealizowane przez niego przedmioty zostaną zapisane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Wszelkie dalsze, szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej http://www.most.amu.edu.pl a aktualności umieszczane są ponadto na Facebook’owym profilu Programu: www.facebook.com/programmost2000

Do pobrania


Program MOST dla uczestników studiów doktoranckich – zasady

W roku akademickim 2011/2012 po raz pierwszy z Programu MOST skorzystali uczestnicy studiów III stopnia, których zainteresowania naukowe mogły być zrealizowane poza Uczelnią Macierzystą. Zdecydowali się oni m.in. na uczestniczenie w zajęciach dla doktorantów; sporządzenie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej; prace laboratoryjne; pomoc w organizacji konferencji naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym w języku obcym).

Aby przystąpić do Programu MOST zainteresowani uczestnicy studiów doktoranckich powinni mieć ukończony pierwszy rok studiów oraz uzyskać opinię opiekuna naukowego. Opinia ta precyzuje program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni. Następnym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa jest rejestracja (od 15 kwietnia do 15 maja na semestr zimowy; od 1 do 30 listopada na semestr letni), odnosząca się do zgłoszonej w ramach programów studiów doktoranckich liczby miejsc. Następnie Uczelnie Macierzyste do 30 maja przedstawią imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym, i odpowiednio do 10 grudnia - do studiowania w semestrze letnim. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje Uczelnia Przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy do 31 stycznia na semestr letni.

Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na Uczelni Macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich Uczelnia Macierzysta.

Uniwersytety przyjmujące Uczestników programu MOST zapewniają - w miarę możliwości - miejsca w domu akademickim.

Do pobrania