MOST
Program Mobilności Studentów

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania, prowadzoną od ponad dziesięciu lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach, jakie obowiązywały przy wyjazdach w ramach Programu Socrates. Koordynatorem MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 roku. Na wniosek UKA KRUP czterokrotnie go zmieniała.

Obowiązujący tekst regulaminu znaleźć można na stronie internetowej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – Program Mobilności Studentów: http://www.uka.amu.edu.pl.

Wszystkie uczelnie uczestniczące w programie przyjmują i wysyłają studentów oraz od roku akademickiego 2011/2012 także uczestników studiów doktoranckich. Do najczęściej wybieranych przez aplikantów uniwersytetów należą – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy przyjmują około 60 % ogółu uczestniczących w Programie.

Do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych a szczególnie kierunków prawa i psychologii. Właśnie na tych kierunkach liczba chętnych przekracza liczbę miejsc zgłoszonych przez uczelnie. Jeśli zwiększenie liczby oferowanych miejsc nie jest możliwe, macierzyste uczelnie decydują którzy spośród jej studentów, mają zostać zakwalifikowani na te miejsca, a którym można zaproponować inny ośrodek. Wyniki kwalifikacji są zamieszczane na stronie internetowej UKA.

KRUP, jak i będąca jej organem UKA, pragnie ponadto zwrócić uwagę aplikantów na fakt, iż jest zainteresowana szerszym niż dotychczas udziałem studentów z kierunków matematyczno-przyrodniczych i chemicznych.

Program MOST dla studentów - zasady

Podstawą studiowania w Programie jest indywidualna organizacja studiów. Zgodnie z regulaminem, student po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia może przez semestr lub dwa studiować w innej niż macierzysta uczelnia. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie 30 punktów ECTS w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. Studenci mogą: wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku, wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni, a także wybrać jeden przedmiot, a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni. Student nie przenosi się do innej uczelni. Odbywa tylko część studiów poza macierzystą, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki.

Student zachowuje prawo do pomocy materialnej na macierzystej uczelni. Uczelnie w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich.

Na stronie internetowej zamieszczone są wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania, takie jak:

  • wzór porozumienia o programie zajęć,
  • wzór wykazu zaliczeń.

Aby przystąpić do Programu, studenci powinni zapoznać się z ofertą miejsc na poszczególnych kierunkach, ogłoszoną do 15 kwietnia i aktualizowaną 30 października, po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym. W oparciu o tę ofertę studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni. Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

Student wyrażający chęć wzięcia udziału w Programie musi ponadto uzyskać zgodę dziekana macierzystej uczelni na taki udział, na dostępnym bezpośrednio po zarejestrowaniu się wniosku.

Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej kojarzy zarejestrowanych kandydatów z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz samego studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za MOST w uczelni przyjmującej.

Po otrzymaniu decyzji UKA student jest zobowiązany uzgodnić ze swoimi władzami program, jaki zamierza zrealizować w innej uczelni. Decyzja o studiowaniu w ramach tego Programu jest możliwa tylko w ramach indywidualnej organizacji studiów, stąd też student wyjeżdżający do innej uczelni winien uzyskać aprobatę dla zaproponowanego programu. Dziekan, realizując zadania uczelni w zakresie kształcenia, winien zadbać, aby cele związane z kształceniem zostały osiągnięte.

Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie warunków, aby student mógł uzgodniony program zrealizować.

Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie Programu.

Program MOST dla uczestników studiów doktoranckich – zasady

W roku akademickim 2011/2012 po raz pierwszy z Programu MOST skorzystali uczestnicy studiów III stopnia, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

Tym samym, oferta dotyczy uczestników studiów doktoranckich, których program może być realizowany na wybranym, innym niż macierzysty uniwersytet, poprzez uczestniczenie w zajęciach; sporządzenie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została ona wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

Aby przystąpić do Programu MOST zainteresowani uczestnicy studiów doktoranckich powinni mieć ukończony pierwszy rok studiów oraz uzyskać opinię opiekuna naukowego. Opinia ta precyzuje programu, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni. Następnym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa jest rejestracja (od 15 kwietnia do 15 maja na semestr zimowy; od 1 do 30 listopada na semestr letni), odnosząca się do zgłoszonej w ramach programów studiów doktoranckich liczby miejsc. Następnie uczelnie macierzyste do 30 maja przedstawią imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym, i odpowiednio do 10 grudnia - do studiowania w semestrze letnim. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy do 31 stycznia na semestr letni.

Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.

Uniwersytety przyjmujące uczestników programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.